Primary tabs

آینده از آن کیست؟

شاید کمی سخت باشد در دنیای فناوری، درباره ی آینده صحبت کنیم. دنیایی که در آن، هرلحظه می تواند آینده باشد و آینده در چند لحظه تبدیل به گذشته می شود! - در دنیای فناوری هرروز ممکن است ایده یا ایده هایی تبدیل به محصول شود و کاربران زیادی را به سوی خود بکشد. هرچند بسیاری از این محصولات فقط چند روزی میهمان کاربران هستند و خیلی زود فراموش می شوند، اما بسیاری ماندگارند و سال ها و نسل ها با کاربران همراه می شوند.

یک دست کامل، با انگشت اضافه!

چاپگرهای سه بعدی، خیلی وقت است که درحال تولید اعضای مصنوعی برای بدن انسان هستند، اما این بار یک اتفاق جالب افتاده است: - کودک و نوجوان > دانش - پگاه شفتی:چاپگرهای سه بعدی، خیلی وقت است که درحال تولید اعضای مصنوعی برای بدن انسان هستند، اما این بار یک اتفاق جالب افتاده است: حالا یک عضو مصنوعی، انگشت شست دست، ساخته شده که به انگشت های قبلی اضافه می شود و یک دست را شش انگشتی می کند.